Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Exarhatul Român

"Salus extra ecclesiam non est" Scrisoarea LXXII a Sf. Ciprian al Cartaginei (d. 258).

27 Sept /10 Oct, Joi, Praznuirea Sfântului Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul 49 de Mucenici. Cu ocazia acestui praznic binecuvantat, Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν - Exarhatul din România, ureaza Prea Sfintiei Sale Kalistrat, Episcop de Androussis, un calduros La Multi Ani! Χρόνια Πολλά! Întru Mulţi Ani, Stăpâne! Τόν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν, Κύριε φύλαττε, εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!
In anul 1969, Sfântul Ierarh Filaret Voznejenski, Arhiepiscop al New-York-ului, Intâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei, recunoaşte oficial succesiunea Apostolică a Bisericii Adevăraților Creștini Ortodocși din Grecia şi toate hirotoniile ce au fost săvârşite în Grecia, de către acest Sfânt Sinod.
14/27 Septembrie 1925, la privegherea de dinainte de Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci, peste doua mii de oameni s-au adunat inca din cursul serii pentru slujbe la poalele muntelui Hymettus (pe vremea aceea la 15 km in afara Atenei, la capela Sf. Ioan Teologul. La miezul-noptii, oamenii care stateau in curtea bisericii au vazut dintr-odata o cruce uriasa luind forma pe cer chiar deasupra capetelor lor. Crucea era asezata orizontal, in forma de cruce bizantina, cu trei bare orizontale, si se intindea de la biserica pina deasupra virfului muntelui.

Simbolul de Credinţă

 1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
 2. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
 4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
 5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.
 7. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
 8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
 9. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;
 10. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
 11. Aştept învierea morţilor
 12. Şi viata veacului ce va să fie. Amin.
Vecernia și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile Cel Mare – Saptamana Mare Aprilie 2020 – Mitropolia Tesalonicului – Inalt Prea Sfintitul Eftimie, Mitropolitul Tesalonicului.